SPERI LIVELIHOOD SOVEREIGNTY MECO-ECOTRA ECO-FARMING SCHOOL MEKONG DMP
TEW-CHESH-CIRD-SPERI-CENDI. Quy chế tài chính/phụ lục IV/Định mức chi phí tại các vùng thực địa 2018-2019
05/05/2018
 
PHỤ LỤC IV
 
MỨC THU PHÍ ĐỐI VỚI CÁC ĐỐI TƯỢNG THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM, HỌC TẬP, THỰC TẬP, NGHIÊN CỨU, TÌNH NGUYỆN VIÊN TRONG NƯỚC VÀ NƯỚC NGOÀI
 
I. THAM QUAN, TRẢI NGHIỆM, HỌC TẬP
 
1. Đối với đoàn là người dân tộc thiểu số trong nhóm hưởng lợi thuộc vùng hoạt động của MECO-ECOTRA không phải trả phí đào tạo/tham quan nhưng phải tự chi trả những chi phí như ăn, ngủ, đi lại trong chuyến tham quan, trải nghiệm, học tập theo quy chế tài chính của tổ chức.
 
2. Đối với đoàn tham quan, trải nghiệm, học tập thuộc các tổ chức trong Liên minh LISO và mạng lưới MECO-ECOTRA, mức phí được thu như sau:
-   Tiền ăn, ngủ: Dưới 01 tháng: 250.000 đồng/người/ngày; từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.
-   Phí hướng dẫn tham quan, học tập, chia sẻ kinh nghiệm:
·             Đối với đoàn dưới 10 người: Phí phải trả cho 01 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là 400.000đồng/người hướng dẫn/ngày.
·             Đối với đoàn có từ 10 người trở lên: Phí phải trả cho 02 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là 300.000đồng/người hướng dẫn/ngày.
Tỉ lệ hưởng lợi và trích nộp áp dụng:
+ 25% phí trích bồi dưỡng trực tiếp cho cán bộ hướng dẫn.
+ 75% phí trích nộp Quĩ phát triển khoa học công nghệ.
 
3. Đối với các đoàn tham quan, trải nghiệm, học tập không thuộc các tổ chức trong Liên minh LISO và mạng lưới MECO-ECOTRA, mức phí thu như sau:
-   Tiền ăn, ngủ: Dưới 01 tháng: 300.000 đồng/người/ngày; từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.
-  Phí hướng dẫn tham quan, học tập và chia sẻ các kiến thức về lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học ứng dụng, hiểu qui hoạch thiết kế hệ thống, chiến lược đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên, phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái và trải nghiệm hành vi phụng dưỡng thiên nhiên:
·             Đối với đoàn dưới 10 người: Phí phải trả cho 01 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là 500.000 đồng/người hướng dẫn/ngày.
·             Đối với đoàn có từ 10 người trở lên: Phí phải trả cho 02 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là 400.000 đồng/người hướng dẫn/ngày.
Tỉ lệ hưởng lợi và trích nộp áp dụng:
+ 25% phí trích bồi dưỡng trực tiếp cho người hướng dẫn;
+ 75% phí trích nộp Quĩ phát triển khoa học công nghệ.
 
4. Đối với các gia đình trải nghiệm lao động trực tiếp tại các chủ  hộ mô hình và tự phục vụ
-  Phí chi ăn, ngủ và thưởng thức sinh thái trong không gian gia đình là 300.000 đồng/người/ngày.
-    Tỉ lệ hưởng lợi và trích nộp:
+ 50% phí trích trả cho chủ mô hình.
+ 50% phí trích nộp Quĩ phát triển khoa học công nghệ.
 
5. Đối với các đoàn học sinh, sinh viên của các trường có nhu cầu tham quan, học tập, thực tập  và chia sẻ các kiến thức về lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học ứng dụng, hiểu qui hoạch thiết kế hệ thống, chiến lược đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên, phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái và trải nghiệm hành vi phụng dưỡng thiên nhiên, mức phí thu như sau:
-    Tiền ăn, ngủ:  Dưới 01 tháng: 300.000 đồng/người/ngày; từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.
-    Phí hướng dẫn tham quan, học tập và chia sẻ các kiến thức về lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học ứng dụng, hiểu qui hoạch thiết kế hệ thống, chiến lược đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên, phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái và trải nghiệm hành vi phụng dưỡng thiên nhiên:
·             Đối với đoàn dưới 10 người: Phí phải trả cho 01 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là 500.000 đồng/người hướng dẫn/ngày.
·             Đối với đoàn có từ 10 người trở lên: Phí phải trả cho 02 cán bộ hướng dẫn cho đoàn là là 400.000 đồng/người hướng dẫn/ngày.
Tỉ lệ hưởng lợi và trích nộp:
+ 25%  phí trích bồi dưỡng trực tiếp cho hướng dẫn viên;
+ 75% phí trích nộp Quĩ phát triển khoa học công nghệ.
 
II. THỰC TẬP SINH, NGHIÊN CỨU THẠC SĨ, TIẾN SĨ
 
1.     Thực tập sinh về lý thuyết sinh thái nhân văn sinh học ứng dụng, hiểu qui hoạch thiết kế hệ thống, chiến lược đồng quản trị tài nguyên thiên nhiên, phương thức canh tác nương tựa vào Ngôi nhà Sinh thái và trải nghiệm hành vi phụng dưỡng thiên nhiên:
+ Tự chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến các loại bảo hiểm, đi lại và các chi phí khác liên quan trong thời gian thực tập.
+ Chi trả các chi phí ăn, ngủ, phí tạm trú theo mức: 300.000 đồng/người/ngày, từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng. Đối với thực tập sinh có quốc tịch Hà Lan thuộc mạng lưới nông dân của tổ chức ICCO- Hà Lan được tổ chức hỗ trợ chi phí ăn, ngủ trong thời gian thực tập.
 
2.     Nghiên cứu sinh thạc sỹ, tiến sỹ các đề tài khoa học tại tổ chức:
+ Tự chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến các loại bảo hiểm, đi lại và các chi phí khác liên quan trong thời gian thực tập.
+ Đóng phí nghiên cứu đề tài thạc sỹ: 10.000.000 đồng/một đề tài.
+ Đóng phí nghiên cứu đề tài tiến sỹ: 20.000.000 đồng/một đề tài.
+ Chi trả các chi phí ăn, ngủ, phí tạm trú theo mức: 300.000 đồng/người/ngày; từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng. Đối với nghiên cứu sinh có quốc tịch Hà Lan thuộc mạng lưới nông dân của tổ chức ICCO- Hà Lan, được tổ chức hỗ trợ chi phí ăn, ngủ trong thời gian nghiên cứu.
 
Tỉ lệ hưởng lợi và trích nộp:
- 50% phí trích bồi dưỡng trực tiếp cho người hướng dẫn.
- 50% phí trích nộp Quĩ phát triển khoa học công nghệ.
 
III. TÌNH NGUYỆN VIÊN
 
1. Tình nguyện viên trong nước, nước ngoài có nhu cầu tạm trú và làm việc tại tổ chức tự chịu trách nhiệm chi trả toàn bộ chi phí liên quan đến các loại bảo hiểm, đi lại và các chi phí khác liên quan trong thời gian làm việc tình nguyện.
 
2. Chi phí ăn, ngủ, phí tạm trú:
+ Đối với tình nguyện viên có quốc tịch Hà Lan thuộc mạng lưới nông dân của tổ chức ICCO- Hà Lan: Được tổ chức chi trả trong thời gian làm việc tình nguyện.
+ Đối với tình nguyện viên có đóng góp những hoạt động thiết thực đối với tổ chức bằng văn bản cam kết giữa hai bên, tuân thủ các yêu cầu, các quy định của tổ chức và quy định của Pháp luật, được tổ chức trang trải chi phí ăn, ngủ theo qui chế tài chính quy định cho từng vùng thực địa của  tổ chức.
+ Đối với các đối tượng tình nguyện viên khác, phải chi trả các chi phí ăn, ngủ, phí tạm trú theo mức: 300.000 đồng/người/ngày; từ 01 tháng trở lên: 5.000.000 đồng/tháng.
 
In bài viết Bookmark and Share Quay lại
Tin khác
 Liệu GMO (Sinh vật biến đổi gen) có thực sự giúp được các nước phía Nam bán cầu
 Hiểu và Thực hành Nông nghiệp Sinh thái cùng các Cộng đồng Dân tộc Thiểu số Bản địa vùng Mekong
 Phương án quản lý, bảo vệ Rừng Khu bảo tồn Sinh thái HEPA
 Chủ quyền Lương thực và Chủ quyền Sinh kế
 Các bước Kiểm toán Hệ sinh thái rừng làng
 Tọa đàm Nông nghiệp Sinh thái của Mạng lưới Nông dân nòng cốt giữa các tỉnh Cao Bằng, Hà Tĩnh, Quảng Bình, Kon Tum
 Khóa thực thành cơ bản về phương thức canh tác Sinh thái (June 10th – 14th, 2020)
 Bầu ơi thương lấy Bí cùng
 Phân tích các chỉ số dinh dưỡng của đất tại các vườn canh tác nương tựa vào hệ sinh thái
 Hội thảo đào tạo Thiết kế Hệ thống Nông nghiệp Sinh thái và Thực hành Sử dụng Năng lượng Mặt trời từ 20 đến 30 tháng 7 năm 2018 ở HEPA

Video
Trường tiểu học Sơn Kim tham quan Hepa
02-05-2021 - 10:02:50
Video khác »
Tài liệu
Hệ thống cảnh báo CENDI
Tải về | Chi tiết
Quy trình làm nước rửa bát từ quả Khế
Tải về | Chi tiết
Quy Trình Chế Biến Phân Bón Hữu Cơ (EM)
Tải về | Chi tiết
Tài liệu khác »
ĐỐI TÁC
MECO-ECOTRA
- Niềm tin
- Chủ quyền tự nhiên
- Sáng kiến bản địa
- Hành động liên thế hệ
Giáo trình Đào tạo
- Triết lý đào tạo
- Kỹ năng cơ bản
- Kỹ năng nâng cao
- Kỹ năng thúc đẩy
Tính Bền vững
- Quản trị cộng đồng
- Quản trị gia đình
- Quản trị FFS
- Quản trị liên cộng đồng
Vốn Văn hóa Sinh thái
- Tổng quan
- Hồ sơ già làng
- Hồ sơ cây bố-mẹ
- Rừng tâm linh cộng đồng
Mô hình đào tạo
- Sơ đồ các mô hình đào tạo nông nghiệp sinh thái
- Mô hình cấp gia đình
- Mô hình cộng đồng
- Mô hình cấp vùng
12C Đường Phạm Huy Thông, Quận Ba Đình, T.P Hà Nội  *  Tel: +84-(0)4-3771 7367  *  Fax: +84-(0)4-3771 5691  *  Email: speri@speri.org
văn phòng phẩm: FFS
Online: 3   -   Visited: 1343121